Bilim Tarihi Enstitüsü

Misyon-Vizyon

Misyon

Bilim Tarihi Enstitüsü, Eski Çağ’dan günümüze farklı medeniyet havzalarında üretilen bilimin tüm dallarının tarihini bir bütünlük içinde inceleyen, bilimsel bilginin oluşum, gelişim ve etkilerini hem teknik hem de disiplinlerarası bağlamda araştıran, ulusal ve uluslararası iş birlikleri kurarak, küresel ölçekteki bilim tarihi çalışmalarına öncülük eden bir kurum olmayı amaçlar. Enstitünün akademik önceliği, bilimsel gelişmelere paralel olarak kendisini sürekli güncelleyen ve yeniden tanımlayan bilim tarihinin mahiyetini belirleyici konuma ulaşabilmektir. Bu sayede günümüzde baskın etkisini sürdüren Batı-merkezli bilim tarihi okumasının terkedilmesini sağlamak ve Eski Çağ’dan günümüze bütün insanlığın ortak mirası olan bilimsel bilginin önyargısız, anakronik ve Whiggist yaklaşımlardan arınmış olarak okunmasını teklif etmek amaçlanmaktadır.

Vizyon

Bilim Tarihi Enstitüsü, üstlendiği misyona uygun olarak, üç ana stratejik hedef belirlemiştir. Bunlar, ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerektiren geniş katılımlı araştırmalar ve projeler üretme, bu çalışmaların sonuçlarını akademik yayınlar ve herkese açık sunumlarla erişilebilir hale getirme ve bilim tarihi çalışmalarını canlandıracak lisansüstü düzeyde eğitim programları oluşturma. Bu üç hedef, sistematik çalışmalar sayesinde birbirini besleyecek nitelikte işlev görecektir. Bu durum, enstitü bünyesindeki çalışmaların sürekli yenilenmesine istikrarlı biçimde gelişmesine imkân sağlayacaktır. Araştırma-Eğitim-Bilgi Paylaşımı, enstitünün belirlediği yüksek standartlara uygunluk koşuluyla sürdürülecektir.